Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020

HSSV xem quyết định và danh sách đính kèm:

Cao dang

QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20

QĐ – TC DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20

TC