Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập

Học kỳ 1 năm học 2019-2020

HSSV xem thông báo và danh sách đính kèm:

Thong bao HB KKHT HK1 19-20