TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022

TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký du học đợt tháng 3.20220 xem thông báo và đăng ký form đúng thông tin. Hồ sơ giấy gửi lại khoa khi nhập học :

Xem thông báo du họcTB-Du-hoc-Han-Quoc-dot-3.2022

Thông tin chi phí du học tham khảoTHONG TIN CHI PHI DU HOC DOT 2.2022_final

Link đăng ký du họchttps://docs.google.com/forms/d/1cMWfhlhRQYnMtYRjvihPZttBPWXZEtAT7mRlz-2zM6g/edit#responses

Kiểm tra tên sau đăng kýhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-2LvXJ_AXxVRP072XyvLlsqTAyuUGaS9-RZtbqUzpM/edit?resourcekey#gid=377142504