Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập chính thức, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập chính thức, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Các em học sinh sinh viên xem thông báo và danh sách đính kèm bên dưới

Thông báoThong bao HB KKHT HK1 20-211

Danh sách :4_ Cao dang HK1 20-21