TB V/v nộp hồ sơ chuyển điểm/ miễn điểm cho sinh viên du học Hàn Quốc đợt tháng 9 năm 2019

TB V/v nộp hồ sơ chuyển điểm/ miễn điểm cho sinh viên du học Hàn Quốc đợt tháng 9 năm 2019

 

Sinh viên đã tham gia chương trình du học đợt tháng 9/2019 thực hiện các thủ tục hồ sơ theo thông báo đính kèm:

1. THONG TIN HOC PHAN_THANG DIEM

2. TB NOP CHUYEN DIEM.MIEN DIEM_DU HOC DOT 9.2019

3. DANH SACH DU HOC_DOT 9.2020

4_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

5_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN ĐÃ HỌC

6_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN