Radio tình yêu (11) 알고 계시죠?

Radio tình yêu (11) 알고 계시죠?

Học tiếng Hàn

Radio tình yêu (11) 알고 계시죠?

Mẫu câu trong tuần

알고 계시죠? (Anh có biết chứ?)

[Al-go-gye-si-jo]

Phân tích

Câu hỏi ở dạng kính trọng dùng để xác nhận đối phương có biết về một việc hay chuyện nào đó không.

알다              Biết

~고 계시다   Kính ngữ của cấu trúc hiện tại tiếp diễn “~고 있다”

~죠                Đuôi câu hỏi xác nhận một sự việc nào đó ở dạng kính trọng

thân mật, nguyên gốc là “~지요”

* 알다(biết) + 고 계시다 (đang làm gì đó ở dạng kính ngữ) + 죠(đuôi câu hỏi xác nhận ở dạng kính trọng thân mật) = 알고 있죠?

 

Cách diễn đạt

* Cách nói “Anh có biết chứ?” ở các dạng kính ngữ và thân mật

Thân mật (ngang hàng) 알고 있지?
Thân mật lịch sự 알고 있죠?
Kính trọng 알고 계시죠?

* Tình huống câu hỏi cụ thể

내일 일정을 알고 계시죠? Ông biết lịch trình ngày mai rồi chứ ạ?
제 전화번호를 알고 계시죠? Cô biết số điện thoại của tôi rồi chứ?
사용법을 알고 계시죠? Bố biết cách sử dụng chứ ạ?

* Cách trả lời cho câu hỏi “알고 계시죠

도와줘서 고마웠어. Cảm ơn em vì đã giúp chị.
가르쳐 줘서 고마웠어. Cảm ơn cậu vì đã chỉ cho mình.
걱정해 줘서 고마웠어. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ.

* Một số cách trả lời khi nhận được lời cảm ơn

Mẫu câu Nghĩa Mức độ kính trọng
네, 알고 있죠.

아니요, 모르죠

Vâng, tôi biết chứ.

Không, tôi không biết.

Kính trọng thân mật
네, 알고 있어요.

아니요, 몰라요.

Vâng, tôi biết.

Không, tôi không biết.

네, 알고 있습니다.

아니요, 모릅니다.

Vâng, tôi biết ạ.

Không, tôi không biết ạ.

Kính trọng
응, 알고 있지

응, 알고 있어

Ừ, mình/em biết. Thân mật, (ngang hàng)
아니, 모르지

아니, 몰라

Không, mình/em không biết

* Cách nói “Anh/chị/em không phải là không biết chứ?”

Mức độ kính trọng Mẫu câu Giải thích
Kính trọng thân mật 모르고 계신건 아니죠? 모르다 : Không biết~고 계시다 : Cấu trúc hiện tại tiếp diễn dạng kính ngữ.

건 = 것(cái) + ~은 (yếu tố sau chủ ngữ)

아니다 : Không phải

~지 : đuôi câu hỏi xác nhận sự việc.

~요 : Yếu tố kính trọng

Thân mật 모르고 계신건 아니지?

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean&id=&board_seq=353659&page=1