TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

Sinh viên bậc cao đẳng khóa 2017 và khóa 2018 căn cứ vào các học phần được mở lớp và tiến hành đăng ký học phần theo thông báo.

3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 17 3.

Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 18

TKB khoa 2017_HK1_2019_2020_SV

TKB khoa 2018_HK1_2019_2020_SV